Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1; Definities
1.1 Opdrachtnemer: ABC MEDIA  gevestigd op Plataan 36, 5682GM Best
en bij de KvK Eindhoven ingeschreven onder nummer 55016375.
1.2 Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan ABC MEDIA een opdracht verstrekt,
wenst te verstrekken, of verstrekt heeft, of die op enigerlei wijze een overeenkomst met ABC MEDIA
aangaat, waarbij ABC MEDIA zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van
diensten en/of goederen.
1.3 Werkzaamheden: Al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader
van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt, of doet maken en/of ondernemen.
Artikel 2; Afwijkende voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer,
tenzij zij - geheel dan wel gedeeltelijk, en in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever - uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.
2.2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de
onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met
deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord
zijn verklaard.
Artikel 3; Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
3.2 ABC MEDIA brengt voor de aanvang van alle werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever uit.
De offerte dient door de opdrachtgever ondertekend retour gestuurd te worden naar ABC MEDIA. De 
ondertekende offerte geldt als opdrachtbevestiging.
3.3 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een
offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium
inlichten.
3.4 In geval bij de uitvoering van een opdracht gebruik gemaakt wordt van derden, leveranciers en/of door
de opdrachtgever ingeschakelde derden, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de extra kosten, waaronder
uren aan de zijde van opdrachtnemer door te berekenen.
Artikel 4; Prijzen, leveringen en betalingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen of is vermeld.
4.2 Alle in offertes genoemde prijzen zijn, gerekend van de offertedatum, 3 maanden geldig.
4.3 De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen, die buiten de invloed van de opdrachtnemer zijn
opgetreden nadat de offerte is gedaan, met de opdrachtgever te verrekenen.
4.4 Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
4.5 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtgever is gevestigd, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen. Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om ontwerpen, teksten, foto's of tekeningen dan wel vormgevingen
elektronisch aan opdrachtnemer of aan een door opdrachtnemer aangewezen derde te verzenden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken van welke aard dan ook, in de transmissie.
4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd extra kosten in verband met elektronische verzending, aan opdrachtgever
in rekening te brengen.
Artikel 5; Opdrachten en wijzigingen
5.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard, hetzij na ontvangst van de door opdrachtgever
voor akkoord ondertekende offerte, hetzij na aanvang van de in de offerte vermelde werkzaamheden.
5.2 Een opdracht wordt door de opdrachtgever gegeven, hetzij door de offerte te ondertekenen, hetzij door
de opdracht mondeling te verstrekken.
5.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
5.4 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het
risico voor rekening van de opdrachtgever.
5.5 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de
opdrachtnemer.
5.6 Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste van de
opdrachtgever.
5.7 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de
opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
5.8 Ingeval de opdrachtgever of namens haar c.q. in haar opdracht een derde, aan opdrachtnemer
elektronische materialen, instructies, gegevens, foto's of andere informatie zendt, is opdrachtgever
aansprakelijk voor gebreken in deze elektronische aanlevering.
Artikel 6; Inschakeling door derden
6.1 Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede
vervulling van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer
gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins
ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
Artikel 7; Betalingstermijn
7.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur
aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te alle tijden mogelijk, tenzij
zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter
nimmer de in de navolgende genoemde kosten betreffen.
7.3 Commercialproductie- en (ether)mediaplaatsingskosten dienen door de opdrachtnemer van de
opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten
aan de productiemaatschappij en media verplicht is.
7.4 Porto- en andere verspreidingskosten voor reclamepostzendingen dienen vóór verzending of
verspreiding door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen.
7.5 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor
de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
7.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting jegens de
opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente
over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente
bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde
gedeelte van het op het moment van facturering geldende promesse-disconto plus 2%.
7.7 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van het
door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de
opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende
facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en
zullen ten minste € 75,- per vordering bedragen.
7.8 Indien betaling uitblijft na een periode van 3 maanden, is ABC MEDIA gerechtigd om het
verschuldigde bedrag van de opdrachtgever automatisch af te schrijven van zijn bank of girorekening.
Artikel 8; Opschorting, staking en ontbinding
8.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken,
indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van
de verlangde bankgarantie.
8.2 Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomst
te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor
hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
8.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
8.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte
werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te
vorderen vergoeding van schade, kosten en interressen veroorzaakt door de wanprestatie van de
opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer
gederfde inkomen.
Artikel 9; Levertijden
9.1 De in de offerte en opdrachtbevestiging opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij
nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de
afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering van de opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting
jegens de opdrachtnemer.
Artikel 10; Zorgplicht
10.1 De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst
mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
10.2 In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel
duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio en/of visuele vormgeving van de
communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende
wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem 
redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
10.3 Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het
kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
Artikel 11; Reclames, klachten en bewijs
11.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem
verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na
het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reageren.
11.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij
redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
11.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen
schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een
dergelijke reclame niet opgeschort.
11.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de
opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs
verlenging behoeft.
11.5 Krachtens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.
Artikel 12; Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
12.1 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeven van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer
aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De
opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van
hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de
betrokken derde partij te verkrijgen.
12.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van
de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-
uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de
zorgplicht van de opdrachtnemer ex. artikel 10 van deze voorwaarden.
Artikel 13; Exoneratie
13.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten door opdrachtnemer of rechter gegrond
wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze ter zijner
keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde
gratis vervangen, nadat het oorspronkelijke geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere
schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
13.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het
gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of zaken, is in ieder geval beperkt tot het bedrag
van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten terzake van het geleverde. De opdrachtgever
doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is
overeengekomen.
13.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen,
materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Transport van zaken is voor risico van de opdrachtgever.
Artikel 14; Overmacht
14.1 Ingeval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering
der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,
zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
14.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere
bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten,
transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer,
epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en
accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van
benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
Artikel 15; Intellectueel eigendom
15.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of
enige andere wettelijk regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde objecten, die door of
namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk
wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermende rechten van derden en vrijwaart hij de
opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel
financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.2 Het intellectueel eigendomsrecht van alle door of door tussenkomst van de opdrachtnemer in opdracht
van de opdrachtgever gemaakte ontwerpen, is in handen van de opdrachtnemer, tenzij daarover wederzijds
andere bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.
15.3 Intellectueel eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het
moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de
opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen,
nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten
van intellectueel eigendom - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd, zal zijn voldaan. Voor
zover rechten van intellectueel eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het
inschakelen van deze derde, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige
overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
15.4 De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in
overeenstemming met de exoneratie bepalingen van artikel 13 van deze voorwaarden, de opdrachtgever
vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het
geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industrieel of intellectueel eigendom. De opdrachtgever is
verplicht om ingeval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk
te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het
voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk zijn.
15.5 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik
van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets
overeengekomen, dan geldt het eerste als overeengekomen.
15.6 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassingen van het in
opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
15.7 De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
15.8 De opdrachtnemer blijft ook na overdracht van de rechten van intellectueel eigendom aan de
opdrachtgever, gerechtigd om delen uit hetgeen opdrachtnemer voor de opdrachtgever heeft gemaakt, voor
derden te gebruiken met dien verstande dat opdrachtnemer zulks niet zal doen voor met de opdrachtnemer
concurrerende derden, noch voor met producten of diensten van opdrachtnemer concurrerende producten of
diensten. Opdrachtnemer draagt er bovendien zorg voor dat nimmer de volledige vormgeving voor een
opdrachtgever of een vormgeving in overwegende mate, voor een derde wordt gebruikt.
Artikel 16; Aard en duur van de overeenkomst
16.1 De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van
de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de
opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is
de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige
diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken
opdrachtgever.
16.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de
opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met
dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd kunnen
opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
16.3 Gedurende de in het voorafgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever
verplicht de geldende honoreringsafspraken met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging
geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de
opdrachtnemer voor die periode tenminste uit de volledige media-commissie op basis van het door de
opdrachtgever goedgekeurde media-plan.
Artikel 17; Afwikkeling relatie
17.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere
publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer
bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat
al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofden ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal
de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen
restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een
door hem aan te wijzen derde.
17.2 In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige
bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de
rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk
is.
Artikel 18; Overdracht en plichten
18.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomsten voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij.
18.2 In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke
reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in
een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 1 bedoelde
verplichting van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en
opvolgende onderneming.
Artikel 19; Bevoegde rechter
19.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan
een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder
deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn,
zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen
worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks
met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en zijn van toepassing op 
ABC MEDIA , gevestigd in Best en bij de KvK Eindhoven ingeschreven onder nummer
55016375.
(c) ABC MEDIA B.V. 2021